A PERFECT DAY

Finally the weather gave us a gift. A sunny and warm day to celebrate a perfect wedding amidst wheat fields about to be harvested. Finalment el temps ens ha regalat un assolleat i calurós dia idoni per celebrar un casament perfecte entre camps de blat a punt de ser recollit.

Supply oneself with a hat, whatever the style, was a must due to the sun. Proveïr-se d'un barret, de l'estil que sigui, era una necessitat tenin en compte com apreta el sol.

A 1967 Mercury Cougar car. A classic. Un 1967 Mercury Cougar. Un clàssic.

eloi lazaroComment